Aktivitet/beskrivelse; Trafikksikkerhet i barnehagen

 • Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.
 • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller kollektivtransport.
 • Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.
 • Barnehagene har utarbeidet rutiner som de ansatte kjenner til for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer.

Trafikkopplæring i barnehagen.

 • Barn lærer trafikkregler for fotgjengere.
 • Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.
 • Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

Samarbeid mellom barnehage og hjem.

 • Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
 • Barnehagen påvirker foreldre til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.
 • Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

Kompetanse.

 • Ansatte skal være kjent med prosedyrer og rutinene for trafikksikkerhet i kvalitetslosen.
 • Barnehagene skal implementere trafikksikkerhet i årsplanarbeid, hver enhet tilpasser rutiner i forhold til sine rammebetingelser.
 • De ansatte skal være kjent med og utføre trafikksikkerhetsarbeid i henhold til enhetens årsplan.

Det er laget 7 stk. "Rutinebeskrivelse for trafikksikkerhet" (Rælingen kommune)