Meld. St. 19 (2015–2016)
Tid for lek og læring — Bedre innhold i barnehagen

Meld. St. 24 (2012–2013)
Framtidens barnehage

Meld. St. 18 (2010–2011)
Læring og fellesskap

St.meld. nr. 41 (2008-2009)
Kvalitet i barnehagen

St.meld. nr. 23 (2007-2008)
Språk bygger broer — Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne

St.meld. nr. 16 (2006-2007)
… og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.