Mål:
Legge til rette for en trygg og god skolestart for barna I Rælingen kommune

Delmål:
Innholdet i årshjulet skal/samarbeidet mellom SFO, skole og barnehage skal:
- Bidra til at barna oppleve sammenheng og kontinuitet mellom barnehage og skole/SFO
- Sikre barns medvirkning i overgang mellom barnehage og skole
- Ivareta barnet og foresattes behov i overgangen
- Gjøre barna, personalet i barnehagene og foresatte kjent med skolehverdagen
- Gjøre skole og SFO kjent med barnehagehverdagen

Distriktvise samarbeid:
I Rælingen jobber skolene sammen med barnehagene i nærområdet. Dette kaller vi for distriktvise samarbeid. Hvert distrikt har mulighet til å gjøre lokale tilpasninger av årshjulet. Alle momenter i dette årshjulet må ivaretas, men innholdet i aktivitetene kan distriktet selv forme.

Skjema overgang barnehage til skole  (Rælingen kommune)
Kartlegging av språk - tospråklige barn (Rælingen kommune)