BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

BUP Nedre Romerike gir behandlingstilbud til barn/ungdom og til deres familier i Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Lørenskog, Rømskog, Rælingen, Skedsmo og Sørum kommune. Spesialutdannet helsepersonell vil vurdere og utrede hva de psykiske vanskene kan dreie seg om og gi et egnet behandlingstilbud til barn/ungdom og familie. Behandlingsopplegget vil ofte innebære samarbeid med kommunale instanser som for eksempel skole, helsestasjon og/eller andre. Sped- og småbarnsteamet gir spesialtilpassede tilbud til barn fra 0 år til og med 5 år og til deres familier. For å kunne få et tilbud ved poliklinikken må barnet/ungdommen bli henvist fra fastlege/lege/barnevernsleder på eget henvisningsskjema.  

HABU (habiliteringstjenesten) på Ahus

Avdelingen gir spesialiserte habiliteringstjenester til barn og ungdom i form av diagnostikk, funksjonsutredning og behandling, samt veiledning, informasjon og opplæring til familie og fagfolk rundt barnet/ungdommen. Avdelingen har ansvar for barn og unge med medfødte og/eller tidlig ervervede nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med autisme, cerebral parese, muskelsykdom, ryggmargsbrokk, utviklingshemming og genetiske syndromer.

Statped (statlig spesialpedagogisk tjeneste)

Statped tilbyr individbaserte og systembaserte tjenester innenfor seks fagområder:

  • Ervervet hjerneskade
  • Hørsel
  • Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
  • Sammensatte lærevansker
  • Språk og tale
  • Syn