Barnehagen som språkarena

Barnehagen er en viktig arena for kartlegging av barnas språkutvikling, tilrettelegging for gode aktiviteter og muligheter for å støtte barn og foresatte. Språk, begrepsforståelse og evne til å kommunisere med andre er en forutsetning for å kunne delta aktivt i et sosialt og kulturelt fellesskap. Et godt språkmiljø gir barn grunnlag for å utvikle matematikkforståelse og lese- og skriveferdigheter.

Barnehagen har en unik mulighet til å oppdage om barn har forsinket eller mangelfull språkutvikling. I samarbeid med andre kan personalet forebygge og tilrettelegge for tidlig innsats. Rammeplan for barnehagen påpeker at barn som har sen språkutvikling eller ulike språkvansker må få hjelp og støtte tidligst mulig. Kartleggingen av barns språk er ikke et mål i seg selv, men et utgangspunkt for å gi barn som trenger ekstra oppfølging, god og tidlig hjelp. Barnehagen må tilby et rikt og variert språkmiljø med tilgang til bøker, lek, aktiviteter, sang og samtaler. Et godt språkmiljø forutsetter kompetente voksne med gode språkkunnskaper og kunnskap om og evne til å forstå barns ulike uttrykksformer. Barnehagene må arbeide med å skape et TRAS-miljø, et språkmiljø. Smågrupper, språkgrupper, språk rom, magisk språkposer, eventyrposer, Snakk med meg - permen, snakkepakken og tiltak til TRAS er eksempler på språkstimulerende tiltak barnehagen kan bruke i hverdagen (Retningslinjer for arbeid med TRAS, Rælingen kommune).