Kvalitet i Rælingen

I Rælingsbarnehagen er det valgt å bruke følgende definisjon på kvalitet:

«Kvalitet er helheten av egenskaper en barnehage har, som vedrører barnehagens evne til å tilfredsstille barns, foreldres og samfunnets uttalte og underforståtte behov». (Kvalitet i barnehager – Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012. Lars Gulbrandsen og Erik Eliassen).

Kvalitet er et komplekst begrep, og dekker flere aspekter ved hverdagen i barnehagen. Det er vanlig å dele begrepet i flere deler. Vi har en inndeling i fire. De fire skal ikke ses som atskilte kvalitetstyper, men snarere tenkes som koblet til eller infiltrerte i hverandre (se figur). Det er viktig å sikre kvaliteten gjennom felles rammer og retningslinjer nedfelt i gode rutiner og veiledere som er aktivt i bruk i alle barnehagene.

Strukturell kvalitet:

Den strukturelle delen dreier seg om antall ansatte (voksen-barn-ratio), ansattes utdannelse, gruppeorganisering, fysisk miljø, dagsrytme, tilgjengelighet av læringsmateriale, lokale veiledere, sentrale føringer og lovverk.

Prosesskvalitet:

I de prosessuelle elementene dreier det seg om mellommenneskelig samspill, kvaliteten på relasjoner (ansatte-barn, ansatte-foresatte, ansatte-ansatte, barn-barn) og tilrettelegging av sosial inkludering. Prosesskvalitet kan sies å være det bærende element i kvalitetsutvikling.

Innholdskvalitet:

Innholdskvalitet omhandler på hvilken måte og i hvilken grad det leves opp til Barnehagelovens §1 formål og §2 barnehagens innhold, samt kravene i rammeplanen.

Resultatkvalitet

Resultatkvalitet handler om effekter eller virkninger av barnehagen, som for eksempel faglig utbytte, eller sosialt utbytte for det enkelte barn. Den kan også henvise til samfunnsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser av det å ha barn i barnehage mens foreldrene er på arbeid

Kvalitetstandarden Rælingsbarnehagen 2016-2020 (Rælingen kommune)