Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (Rammeplan for barnehager, 2017)

Kommunikasjon, språk og tekst i Rammeplan for barnehager (udir.no)

Nafo (nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) 

Språklig mangfold – en berikelse for alle barn i barnehagen (Nafo)